nkarpuhin1@yandex.ru
:

:

: R

: /

: , AU, PWP

: ? , . , - .

: ,

: , .

: , . , . , , - - .

. , , .

, - . , . , - , .

, . , , , . , , , . , - , , . , . , , , - . , , , - , , , . , .

. - . , , , - , , , , .

, . , , , , - , - ӭ. , , , .

- , . - , , . , - . , , . , , - , , - , . - ɭ, , , . , , - .

- , , - . , , - , ? , , .

, - , . . - , , , . , .

, , .

, . , - , , , - . , , . .

, ? . , . , - , - , .

- , , , . , , . , , , . , .

- , .

, , " " , . , , - , , . , , .

, , . , , .

, , . , .

, , . , .

, , , , . , , . , - , - .

, . , , - , . , - , , , , - , , .

" ?" - , , , , . , , , , . , , . , , . , , . , , , . , - , . , , , . , , , , . , , - , , . , - .

- ...- , . - ..

- , - , , . , . - .

- , - , , . , , - , , .

- , - , , , . , , , , , .
, . , , , - , . , , , , , , ... . , , , . , . , .
, , .

- ... ... - , , -. , . , , , , , , .

@: , ,